سالهای بسیار زیادی است که مردم فلاش تانک یا سیفون را